دوشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1396
توسط: هومن

دود

فردا که به خانه بازگردم

چه فرقی می کند

بوی تند دود

در لباسم مانده باشد

وقتی با یاد تو بودم


دوشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1396
توسط: هومن

بریم

میای با من بریم

از این شهر خاکستری؟؟؟


بیا آدم نشیم

ببا با من بریم

بیا باهم باشیم

بیا باهم بریم


بیا بریم         

گم شیم

تو این مه

از همه


دوشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1396
توسط: هومن

مست

سیاه مست تو ام

باز هم بریز

 شادی ها پشت در منتظرند 

فردا که بیدار شدیم

خوش دارم

چیزی

یادمان نباشد


دوشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1396
توسط: هومن

ببخش

آسمان باشی

بخشش 

ازتو

اجباری ست


دوشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1396
توسط: هومن

بیا

دور که باشی

کم که باشی در این حوالی

من و شعرهایم 

بی تو غصه میخوریم.

بیا.

بیا کنارم باش 

بیا و شعرم شو.

پنج‌شنبه 14 مرداد‌ماه سال 1395
توسط: هومن

کنارم باش


کنارم که هستی

قدم که میزنی

در گوشم نفس که میکشی

جهان خفه می شود 

و

هیاهوی هستی در دل

 من 

جریان دارد...

پنج‌شنبه 5 آذر‌ماه سال 1394
توسط: هومن

نا وصفودنی


چشم هایت
نگاهت
لبخندت
عطر تنت.
قابل وصف نیستند 
کلماتم،
من هر چقدر بنویسم
تو بیش تری.